Rozpoczęto realizację zadania – Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Sienkiewicza w Bolkowie

Gmina Bolków informuje, iż rozpoczęła się realizacja zadania pod nazwą:

„Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Sienkiewicza w Bolkowie, poprzez rozbiórkę budynków magazynowo- produkcyjnych oraz uporządkowanie terenu”.

W dniu 25.05.2017 r. została podpisała umowa pomiędzy Województwem Dolnośląskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Dolnośląskiego, a Gminą Bolków, na dofinansowanie inwestycji „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Sienkiewicza w Bolkowie, poprzez rozbiórkę budynków magazynowo- produkcyjnych oraz uporządkowanie terenu”

Całkowita wartość projektu: 426 609, 80 zł
Dofinansowanie UE: 295 509,62 zł

W ramach projektu do rozbiórki zostaną przeznaczone 4 hale o powierzchni zabudowy wynoszącej ponad 1600 m2. Budynki objęte projektem to byłe obiekty magazynowo-produkcyjne opustoszałe w latach 80-tych XX w.
Projekt przewiduje prowadzenie prac rozbiórkowych pokryć dachowych, ścian, drewnianych i stalowych elementów konstrukcyjnych, likwidacji istniejących posadzek i ścian fundamentowych, wywiezienie gruzu i elementów drewnianych oraz stalowych. Zgodnie z obowiązującym prawem rozbiórka i utylizacja płyt zawierających azbest powierzona zostanie wyspecjalizowanej firmie. Po rozbiórce teren zostanie uporządkowany i wyrównany.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania MŚP i rozwój gospodarczy obszaru poprzez rekultywację zdegradowanego, przemysłowego terenu i utworzenie terenu inwestycyjnego w Bolkowie przy ul. Sienkiewicza.
Cel główny projektu realizowany będzie poprzez:
• Cele społeczne
– przeciwdziałanie ubożeniu społeczeństwa poprzez stworzenie nowych miejsc pracy,
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu bezrobociem poprzez pozyskanie nowego inwestora na terenie gminy i ulokowanie na terenie miasta nowego przedsiębiorstwa,
– podnoszenie poziomu życia mieszkańców.
• Cele gospodarcze
– poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy poprzez zwiększenie wachlarza dostępnych terenów inwestycyjnych,
– wzrost liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie miasta poprzez udostępnienie terenu dla nowego podmiotu gospodarczego,
– stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej przez MŚP na terenie gminy.
• Cele techniczno- organizacyjne
– uporządkowanie terenu po byłej fabryce lnu, rozbiórka obiektu,
– usunięcia zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w postaci pokrycia dachowego z eternitu poprzez rozbiórkę i utylizację dachów wykonanych z tego materiału.

Realizacja projektu pozwoli na poprawę stanu infrastruktury technicznej, zagospodarowania terenu zdegradowanego, stworzenie nowego atrakcyjnego terenu inwestycyjnego i zarządzania środowiskiem. Poprawią się także warunki życia mieszkańców. Wzrośnie atrakcyjność gospodarcza i inwestycyjna regionu.

Z efektów projektu bezpośrednio skorzysta jeden przedsiębiorca, jednak jego realizacja wpłynie na poprawę sytuacji społeczno- gospodarczej w całej gminie. Efektem realizacji projektu będzie bowiem uporządkowanie zdegradowanego terenu, przyciągnięcie nowego inwestora, a tym samym zwiększenie liczby dostępnych miejsc pracy.

Projekt pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Sienkiewicza w Bolkowie, poprzez rozbiórkę budynków magazynowo- produkcyjnych oraz uporządkowanie terenu” w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działania nr 1.3 „Rozwój Przedsiębiorczości” , Poddziałania nr 1.3.1 „Rozwój przedsiębiorczości- konkursy horyzontalne”, Schemat nr 1.3. A „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Lototyp RPO

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Rozmiar czcionki
Kontrast