Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 291 w Mysłowie (0+000 – 0+116) [ intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]

Całkowita wartość zadania : 81.808,93
Wysokość dotacji : 63.191,00
Budżet Gminy Bolków : 18.617,93

Długość nawierzchni do przebudowy: 0,116 km

Zadanie zrealizowane przy udziale środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

ZAKRES PRAC:
– korytowanie
– oczyszczanie i wzmacnianie rowu, wykonanie poboczy
– wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,

WYKONAWCA: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o, ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica

TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC: GRUDZIEŃ 2017

Mysłów 291 Mysłów 291

Rozmiar czcionki
Kontrast