Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania kościoła ewangelickiego na obiekt pn.: Bolkowska Galeria Historyczno–Artystyczna ARS ET HISTORIA

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 4: Środowisko i zasoby, Działania nr 4.3: Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 1 OSI – 4.3.1: Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne.

Wartość zadania po przetargu: 6.497.777,77 zł, otrzymane dofinansowanie: 4. 499. 914, 09 zł.

Planowany termin zakończenia remontu: 31 lipca 2019 r.

Zakres prac obejmuje:

Zagospodarowanie terenu

W związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania obiektu, planuje się zmianę istniejącego zagospodarowania terenu. Od strony zachodniej – strona głównego wejścia przewiduje się powiększenie placu przed obiektem, poprzez  zmniejszenie powierzchni trawników. Od strony południowej, w terenie zielonym, zaplanowano ciąg pieszy  z ławeczkami, jako teren rekreacyjny. Przewiduje się dodatkowe utwardzenie terenu w związku z budową dwóch zjazdów publicznych z ulicy Niepodległości i ulicy Kamiennogórskiej. Projektowane zjazdy obsługują wewnętrzną drogę pożarową prowadzoną po strony północnej i wschodniej obiektu. Na utwardzonych nawierzchniach typu ekoraster, od strony północnej i wschodniej, przewiduje się lokalizację miejsc postojowych.

Projektowane elementy małej architektury

a). schody terenowe, pochylnia dla wózków inwalidzkich od strony południowej z poręczami,

b). tablice informacyjne przed głównym wejściem do obiektu,

c). ogrodzony boks o nawierzchni utwardzonej na pojemniki na śmieci,

Projektowana zieleń wysoka i niska

Planuje się pozostawienie istniejącej zieleni wysokiej, za wyjątkiem drzew kolidujących z projektowaną, w granicach działki, drogą. Wymaganą wielkość powierzchni zieleni biologicznie czynnej zapewniają projektowane i istniejące trawniki.

Planowane roboty rozbiórkowe

a). likwidacja pomieszczeń sanitarnych w bocznych absydach poprzez wyburzenie ścianek

działowych z przeznaczeniem na gabinet (strona południowa) i zaplecze sceny/ garderobę (strona północna),

b). odtworzenie bocznego wejścia do obiektu (nawa główna) od strony północnej poprzez

rozbiórkę zamurowania otworu drzwiowego i renowację drzwi wejściowych,

c). rozbiórka ściany między nawą główną a prezbiterium,

d). powiększenie otworu drzwiowego między kruchtą a nawą główną i osadzenie drzwi,

e). rozbiórka warstw podłogowych w parterze,

f). przełożenie podłogi z desek na antresoli, wyrównanie poziomów,

g). rozebranie starego pokrycia dachowego z ewentualną wymianą drewnianych elementów

konstrukcyjnych więźby dachowej,

h). demontaż wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

Elementy do odbudowy

a). hełm wieży,

b). podłogi drewniane podestów pośrednich na wszystkich poziomach wieży wraz ze schodami,

c). chór w poziomie antresoli w konstrukcji drewnianej. Odbudowany chóru połączy w przestrzeni nawy głównej dwie boczne antresole.

d). wejście boczne od strony północnej,

e). detal architektoniczny – sterczyny w poziomie okapu dachu głównego – 4 szt.,

f). wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, karpiówki na wszystkich połaciach dachowych,

g). wykonanie nowego odwodnienia połaci dachowych, rynien i rur spustowych,

h). wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej,

i). wykonanie nowej instalacji odgromowej,

Elementy projektowane

a). winda osobowa dla osób niepełnosprawnych ruchowo z parteru na poziom antresoli np. typu  Meta 250,

b). pomieszczenia sanitarne (WC) w strefie wejścia do sali wielofunkcyjnej,

c). wydzielenie ściankami działowymi, przeszklonymi w nawie głównej boksów bibliotecznych i sali wielofunkcyjnej,

d). posadzka parteru z wbudowanym elektrycznym ogrzewaniem podłogowym,

e). wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne

Projektowana technologia wykonania hełmu.   Zaprojektowano wykonanie hełmu wieży w konstrukcji stalowej z obiciem  deskami drewnianymi ażurowo. Na deskach  ułożyć matę wentylacyjną np. EUROVENT  MATT. Deski do konstrukcji stalowej łączyć np.  przy pomocy wkrętów odpornych na korozję. Pierwszy element hełmu  w kształcie ośmiokąta foremnego będzie miał wysokość około 6,0 m .  Osiem  słupów głównych z rur będzie mocowanych  na sztywno do płyty żelbetowej wylanej  na poz. +23,80 m  przy pomocy śrub. Drugi element hełmu w postaci ostrosłupa ośmiokątnego z krzyżem będzie miał wysokość około 10,9 m. Pierwszy i drugi element będzie  łączony ze sobą na śruby.

Posadzka parteru

a). rozbiórka istniejących warstw podłogowych:

– zdjęcie podłogi  na legarach wraz z parkietem,

– skucie wylewki betonowej,

b). wykonanie nowych warstw posadzkowych:

– folii PVC – izolacja przeciwwilgociowa,

– izolacja termiczna – styropian ekstrudowany gr. 9 cm,

– izolacja przeciwwodna – folia PVC,

– posadzka betonowa zbrojona z wtopionymi matami grzejnymi – gr. 5.0 cm,

– płyty granitowe o wym. 60.0 x 60.0 cm układane na zaprawie – gr. 2.0 + 2.0 cm.

Grubość warstw posadzkowych – 18.0 cm

Elementy konstrukcyjne i podłoga antresoli

Zdjęcie starej powłoki malarskiej z belek i elementów konstrukcyjnych stropu drewnianego oraz wykonanie nowego zabezpieczenia drewna przeciwgrzybicznie i ogniochronnie. Nowa wierzchnia warstwa podłogowa z desek podłogowych gr. 3.2 cm. Jeden poziom podłogi na całej powierzchni antresoli.

Schody wewnętrzne granitowe z kruchty na poziom antresoli

Schody będą odnowione poprzez piaskowanie i mycie wodą pod ciśnieniem.

Schody wewnętrzne granitowe na wieżę – j.w.

Schody drewniane w wieży

Będą  wymienione belki konstrukcyjne, policzkowe i stopnice drewniane przy zachowaniu poprzedniego układu schodów. Wymianie podlegają schody wejściowe na każdy poziom wieży. Elementy drewniane zostaną impregnowane przeciwgrzybicznie i ogniochronnie.

Sufity drewniane

Sufit i elementy konstrukcyjne więźby, widoczne w nawie głównej/ sali wielofunkcyjnej, będą oczyszczone ze starej farby olejnej, poddane impregnacji środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi, i malowane.

Ścianki działowe

a). ścianki typu STG (płyta g-k-f) – pomieszczenia WC w strefie wejścia wydzielenie ściankami gr. 15 cm na ruszcie stalowym C 10 z podwójną płytą g-k-f i wypełnieniem wełną mineralną. W  pomieszczeniach WC  okładzina z glazury (płytki 15.0 x 20.0 cm) do wysokości górnej krawędzi framugi drzwi – ok. 2.10 m.

b). ścianki przeszklone, w konstrukcji aluminiowej – systemowe z szybami klejonymi prze- i

nieprzeziernymi

Tynki wewnętrzne i okładziny ścian, malowanie

Pokrycie dachu

Nowa dachówka ceramiczna, karpiówka układana w koronkę w kolorze czerwień klasyczna wraz z wymianą ołacenia: nad nawą główną, absydami i zadaszeniem klatek schodowych.

Stolarka okienna

Okna – wymiana stolarki okiennej na okna drewniane z szybami zespolonymi 4/12/4 o

współczynniku U = 1,1 W/m²xK. Należy zachować istniejący podział powierzchni okna.

Istniejące okna przeznaczone do wymiany:

– główny bryła obiektu/ nawa – 10 okien o wym. 190 x 360 cm, nad antresolą, 12 okien o wym. 80 x 150 cm pod antresolą, 5 okien o wym. 75 x 240 cm nad prezbiterium,

– prezbiterium – 5 okien o wym. 90 x 140 cm,

– absydy boczne – 2 x po 3 okna o wym. 55 x 105 cm,,

– schody wewnętrzne/ klatki schodowe – 2 x po 4 okna o wym. 70 x 125 cm,

– boczne wejścia do prezbiterium – 2 x po 2 okna o wym. 40 x 105 cm,

Stolarka drzwiowa

Pozostawia się wszystkie istniejące drzwi wejściowe do obiektu, które będą poddane renowacji,

Rolety wewnętrzne

 Zaprojektowano rolety okienne nad oknami dużymi nad antresolą (10 szt.), rolety na oknach w prezbiterium oraz rolety na przeszklonych ściankach aluminiowych w parterze, oddzielających działy biblioteczne od sali wielofunkcyjnej. Rolety z nadrukiem historycznych zdjęć Bolkowa.

 Izolacje

a). izolacja przeciwwilgociowa:

–  pozioma posadzek w pomieszczeniach mokrych  – folia izolacyjna (czarna) z wywinięciem na ściany,

–  pionowa ścian fundamentowych (poniżej poziomu terenu) – folia kubełkowa,

b). izolacja termiczna:

– posadzka na gruncie – styropian ekstrudowany gr. 9.0 cm,

– dach – wełna mineralna gr.25.0 układana w przestrzeni strychowej,

c). paraizolacja – folia typu PP w przestrzeni strychowej, pod wełną mineralną,

Tynki zewnętrzne

Uzupełnienie ubytków tynku w miejscach zawilgoconych. Kolorystyka elewacji monochromatyczna, utrzymana w odcieniach koloru piaskowego. Detal architektoniczny jak: opaski okienne, gzymsy, pilastry, lizeny, itp – tynk w kolorze piaskowym, dwa tony jaśniejszym od koloru podstawowego.

Detal architektoniczny/ kamieniarka. Do odtworzenia zaplanowano cztery sterczyny umiejscowione w poziomie okapu dachu głównej bryły budynku. Sterczyny murowane z cegły pełnej, w górnej części zwieńczone czapką z piaskowca w kształcie ostrosłupa o podstawie ośmiokątnej.

Rynny i rury spustowe

Obróbki blacharskie

Instalacja wody zimnej i ciepłej, elektryczna, telefoniczna, komputerowa, sygnalizacji włamania i napadu

Kanalizacja

Wentylacja mechaniczna

Ogrzewanie. W parterze, we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie podłogowe, elektryczne za pomocą kabli grzewczych.  Pomieszczenia na antresoli będą ogrzewane grzejnikami elektrycznymi umieszczonymi pod oknami.

System monitoringu – kamery zewnętrzne, montowane w czterech narożnikach chronionego obiektu, monitorujące strefy wejścia i teren przyległy..

Iluminacja wieży kościoła i detalu architektonicznego

DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO

a). wykonanie pochylni z poręczami dla wózków inwalidzkich o długości 4 m i spadku 8% oraz podestu manewrowego o wym. 150 x 150 cm do bocznego, południowego wejścia do obiektu,

b). montaż wewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, celem umożliwienia dostępu na kondygnację antresoli,

c). zaprojektowano pomieszczenie WC z wyposażeniem i pochwytami dla osób

niepełnosprawnych o wymiarach wolnej powierzchni komunikacyjnej ok. 1,5 x 1,5 m,

d). przy obiekcie, w pobliżu bocznego wejścia przewiduje się dwa miejsca postojowe dla

samochodów osób niepełnosprawnych ruchowo.

Spełnienie wymagań przeciwpożarowych i sanitarno – higienicznych.

Wyposażenie obiektu (wraz z montażem) obejmuje: meble, sprzęt audio-wideo, komputery, oświetlenie sceny.

Bolkowska Galeria Historyczno–Artystyczna ARS ET HISTORIA Bolkowska Galeria Historyczno–Artystyczna ARS ET HISTORIA Bolkowska Galeria Historyczno–Artystyczna ARS ET HISTORIA

 

 

 

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Rozmiar czcionki
Kontrast