Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 112410D do Radzimowic, dz. nr 425

Radzimowice-425-przedCałkowita wartość zadania : 426.208,87
Wysokość dotacji : 336.756,00
Budżet Gminy Bolków : 84.242,87
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,436 km

Zadanie zrealizowane przy udziale środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

ZAKRES PRAC:

 • Karczowanie krzaków i podszycia
 • Usunięcie warstwy ziemi spycharkami
 • Prace ziemne ( wykopy i rozplantowanie ziemi )
 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża
 • Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm
 • Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm
 • Wykopy pod przepusty
 • Oczyszczenie rowów
 • Ułożenie ław fundamentowych żwirowych pod przepustami wraz z zagęszczeniem podłoża
 • Rozebranie istniejących przepustów
 • Wykonanie nowych przepustów rurowych PEHD DN 600 cm
 • Wykonanie przyczółków
 • Osadzenie 20 szt. wodospustów
 • Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych grubości po zagęszczeniu 4 cm ( warstwa wiążąca )
 • Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm ( warstwa ścieralna )
 • Wykonanie krawężników betonowych wtopionych
 • Wykonanie pobocza

WYKONAWCA: GMZBGKiM

TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC: PAŹDZIERNIK 2018

Rozmiar czcionki
Kontrast